وزن گریتینگ

در جدول زیر نمونه‌های پرکاربرد محاسبه شده وزن گریتینگ را مشاهده می کنید:

تحمل بار

گسترده

تحمل بار

متمرکز

وزن

1مترمربع

چشمه

(مشبندی)

رابط

تسمه باربر

ردیف

1962kg/m^2

981kg/m^2

52.92kg

30*30

3*30

3*30

1

1962kg/m^2

981kg/m^2

43.29kg

50*30

3*30

3*30

2

1962kg/m^2

981kg/m^2

36.07kg

100*30

3*30

3*30

3

3083kg/m^2

1541kg/m^2

83.54kg

30*30

5*30

5*30

4

3083kg/m^2

1541kg/m^2

67.79kg

50*30

5*30

5*30

5

3083kg/m^2

1541kg/m^2

55.98kg

100*30

5*30

5*30

6

1962kg/m^2

981kg/m^2

40.94kg

30*30

3*15

3*30

7

1962kg/m^2

981kg/m^2

36.11kg

50*30

3*15

3*30

8

1962kg/m^2

981kg/m^2

32.48kg

100*30

3*15

3*30

9

3083kg/m^2

1541kg/m^2

56.25kg

30*30

3*15

5*30

10

3083kg/m^2

1541kg/m^2

51.42kg

50*30

3*15

5*30

11

3083kg/m^2

1541kg/m^2

47.79kg

100*30

3*15

5*30

12

1962kg/m^2

981kg/m^2

42.08kg

30*30

میلگرد 8

3*30

13

1962kg/m^2

981kg/m^2

36.79kg

50*30

میلگرد 8

3*30

14

1962kg/m^2

981kg/m^2

32.82kg

100*30

میلگرد 8

3*30

15

3083kg/m^2

1541kg/m^2

57.39kg

30*30

میلگرد 8

5*30

16

3083kg/m^2

1541kg/m^2

52.10kg

50*30

میلگرد 8

5*30

17

3083kg/m^2

1541kg/m^2

48.13kg

100*30

میلگرد 8

5*30

18


برای محاسبه وزن گریتینگ که متناسب است با ضخامت تسمه های باربر و رابط و چشمه گریتینگ، لطفا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

بدیهی است به دست آوردن وزن حدودی نهایی گریتینگ گالوانیزه شده در قیمت گریتینگ تاثیر بالایی خواهد داشت.

تلفن: 086.33553585
فکس: 086.33553989

ایمیل: info[at]gratingpmp.ir

وزن گریتینگ

دریافت نرم افزار محاسبه وزن گریتینگ در اکسل

دانلود کنید

راههای ارتباط با ما

تلفن08633553585 فکس:08633553989
ایمیل info[at]gratingpmp.ir